Korterelamud Filmi 5/ Nafta 3a Tallinnas, 2014, kutsutud konkursi II preemia

Arhitektid: Rein Murula, Karl Koosa, Aleksei Tihhonov, Erik Talvik

Arhitektuurne projektlahendus
Projekteeritud hoonete asukohad järgivad kehtivas detailplaneeringus määratud hoonestusalasid. Hooned paiknevad peafassaadidega ümbritsevate tänavate poolsetel krundipiiridel, moodustades kvartali äärtes perimetraalse hoonestuse ühtsel ehitusjoonel. Hooned paiknevad tänava ääres korrapärase rütmiga, jättes teineteise vahele vaadeldavuse koridorid, mis tagavad visaalse seose hoovi- ja tänavaala vahel. Hoonete peafassaadid ja sissepääsud on orienteeritud tänavate suunas. Hoonete vahel on lahendatud pandustega sissepääsud poolavatud soklikorrusel paiknevatesse parklatesse. Pandused paiknevad kõikides hoonevahedes vastavalt kehtivale detailplaneeringule. Hoonetevahelisel alal on soklikorruse parklad katmata. Katmata parklaosad loovad barjääri avalikult kasutatava tänavaala ja privaatse hooviala vahele. Avatud parklakorruse tugimüüride ilmestamiseks on ettenähtud istutada haljastust müüridega integreeritud istutuskastidesse, mis on ühtlasi haljastatud piireteks hooviala ja parkla vahel. Maapealsete hoonemahtude ümbruses on soklikorruse parkla kaetud, moodustades maapealsest mahust laiemas osas korterite juurde kuuluvaid käidavaid katuseterrasse. Soklikorruse parklad ulatuvad 1,4m kõrguses üle ümbritseva maapinna.

Projekteeritud hooned on nii välisviimistluse materjalikäsitluses kui arhitektoonikas lahendatud ühtses võtmes, moodustades tervikliku ja ühtse ansambli analoogselt lähipiirkonnas väljaehitatud kvartalitega. Fassaadide viimistlemisel on kasutatud heledates toonides plaatkatteid, laudist ja naturaalset betoonipinda.